Over ons

Geldservice Nederland (GSN) verzorgt het contante geldverkeer voor een aantal grootbanken in Nederland. Rabobank, ABN AMRO Bank en ING Bank zijn de aandeelhouders van GSN. Voor deze banken tellen en distribueren wij het geld. Daarnaast zorgen wij voor het vullen, legen en technisch onderhouden van geldautomaten van de banken. Ook andere banken kunnen van onze dienstverlening gebruik maken. Wij willen onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen. Daarbij streven we naar een continue verbetering van onze diensten. Ons uiteindelijke doel: het garanderen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van contant geld in Nederland. Het hoofdkantoor van GSN is gevestigd te Weesp. Daar vindt de aansturing van alle processen rondom contant geldverkeer plaats. Daarnaast heeft GSN een aantal telcentra op centraal gelegen locaties in Nederland.

Medewerkers
Op het hoofdkantoor en in de telcentra werken ruim 340 medewerkers in vaste dienst. Een aantal teams wordt dagelijks versterkt door flexkrachten.

Kernwaarden
GSN vervult haar rol door uit te gaan van de kernwaarden Trots, Ondernemerschap en Professionaliteit. Alles wat wij doen toetsen wij aan onze kernwaarden, met als leidend principe: een evenwichtige belangenafweging tussen klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Klanten
Onze klanten – de banken – hebben hun contant geldverkeer bij ons ondergebracht om de continuïteit, kwaliteit en efficiency in de gehele keten te kunnen borgen. Onze toegevoegde waarde wordt door hen dan ook op deze drie criteria beoordeeld. De mate waarin wij de banken ontzorgen is daarbij bepalend: uiteindelijk beoordelen de eindgebruikers, consumenten en bedrijven,  onze dienstverlening op de beschikbaarheid van contant geld.

Verbetering, ontzorgen, continuïteit
GSN staat voor een continue verbetering van haar service en verlaging van de kosten. Wij willen onze klanten – de banken – ontzorgen in het werken met contant geld. Daarbij garanderen wij de continuïteit én kwaliteit van alle processen rondom het contante geldverkeer.

Onze visie
GSN heeft zich ten doel gesteld contant geld op de langere termijn Beschikbaar en Betaalbaar te houden voor haar klanten. Hierbij zorgen we ervoor dat de Beleving aansluit bij klantverwachtingen.

Rabobank, ING Bank en ABN AMRO Bank hebben GSN in 2011 opgericht. Voor hen is dit een logische en noodzakelijke stap geweest om geldopnames en -stortingen voor consumenten en bedrijven te kunnen blijven verzorgen tegen acceptabele kosten. Voor individuele banken is het lastig om deze kosten beheersbaar te houden bij een structurele afname (9% in 2016) van het gebruik van contant geld in Nederland. Door de logistiek van het contant geldverkeer van de banken te centraliseren via GSN is dit wél mogelijk. Om succesvol te kunnen zijn in deze krimpmarkt hanteren wij dan ook een andere strategie dan bedrijven in een groeimarkt. Deze strategie kan het beste worden uitgelegd door middel van de drie B’s uit de bovengenoemde lange termijn doelstelling.

Beschikbaar
GSN richt zich op een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van geldautomaten om ervoor te zorgen dat consumenten en bedrijven vrijwel altijd en wanneer zij dit willen contant geld kunnen opnemen en storten. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om uitval van geldautomaten door technische storingen en leeg-/volstand tot een minimum te beperken. Wij monitoren voortdurend de landelijke beschikbaarheid en zoomen zo veel mogelijk in op lokale omstandigheden, rekening houdend met plaatselijke evenementen en specifieke omstandigheden.  Daarbij maken wij gebruik van intelligente ‘monitoring- en planning tools’. Voor het tellen en in omloop brengen van geld beschikken wij over geldverwerkingscentra. Voor transport van geld van en naar de geldautomaten en voor het onderhoud van de geldautomaten maken wij gebruik van de diensten van gespecialiseerde bedrijven.

Betaalbaar
De structurele afname van het gebruik van contant geld, in combinatie met de hoge vaste kosten voor het in stand houden van het aantal geldautomaten, zorgt ervoor dat de kosten per opname of storting van contant geld steeds verder toenemen. GSN zorgt ervoor dat contant geld ondanks deze structurele afname betaalbaar blijft. Door verregaande automatisering, standaardisatie van processen en systemen én continue verbetering, zorgen wij ervoor dat de kosten zoveel mogelijk “mee bewegen” met de afname van de hoeveelheid contant geld.

Beleving
Klantgerichtheid staat bij GSN centraal. Onze dienstverlening kan nog zo goed zijn; als in de beleving van de klant niet wordt voldaan aan de verwachtingen ontstaat er toch een ontevreden verhouding. Soms is het adequaat oplossen van een vraag belangrijker dan het realiseren van de afgesproken ‘service level agreement’. Wij geloven erin dat het inspelen op ook de niet uitgesproken klantverwachting bijdraagt aan een hogere klanttevredenheid en meer vertrouwen. Door actief de afstemming en samenwerking met onze klanten op te zoeken en samen met regelmaat te bespreken wat goed gaat, wat beter kan en wat de toekomstplannen zijn, streven we naar een naadloze aansluiting van klantbeleving en klantverwachting.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
GSN wil zich in de uitvoering van haar taken bewust opstellen ten aanzien van de drie pijlers van MVO: people, planet en profit. Wij doen dit in de eerste plaats uit eigen overtuiging. We vinden het vanzelfsprekend dat onze klanten niet anders van ons verwachten.

People
De geldwaarde waarmee onze medewerkers in aanraking komen is bijzonder groot. Daarom stellen wij medewerkers pas aan na pre-employment screening. Eenmaal in dienst getreden, stellen wij veel vertrouwen in onze medewerkers. Daar waar mogelijk bieden we kansen aan mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt.

Planet
Wij bevorderen dat onze medewerkers bij keuzes die ze maken stil te staan bij mogelijke milieu consequenties. Wanneer GSN operationeel wordt in de externe logistiek, wordt ook de CO2-footprint expliciet meegenomen.

Profit
De primaire opdracht die GSN van haar aandeelhouders heeft meegekregen, is het zorgen voor en in stand houden van een maatschappelijk verantwoord netwerk voor contant geld dienstverlening. Daarbij is gesteld dat wij optimaal effectief en efficiënt moeten handelen, een verantwoord winstniveau moeten realiseren om te kunnen blijven investeren en continu aandacht moeten geven aan productverbetering en -ontwikkeling.

Zie verklaring MVO

Klokkenluidersregeling


Solliciteren

Naam *

E-mail*

Telefoon *

Beschikbaar per

Upload hieronder je CV

Upload hieronder je motivatiebrief of gebruik het tekst veld eronder.

Motivatie


* verplicht veld